Disclaimer

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website leefjebucketlist.nl. Deze website is een gezamenlijk initiatief van Stichting Sanquin Bloedvoorziening (hierna Sanquin) en Stichting Europdonor (hierna Europdonor). De gebruiker stemt in met deze voorwaarden bij gebruik van de website. Sanquin en Europdonor behouden zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van deze website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen. Gebruikers van deze website dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen.

2. Inhoud, kwaliteit en bronnen van de informatie

Sanquin Bloedvoorziening is auteur van de inhoud van deze site. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Sanquin doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en juiste informatie op te nemen op deze website, maar geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

3. Wettelijk beschermde informatie

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren toe aan Sanquin en/of bij diegene van wie Sanquin een licentie verkregen heeft. Alle voorkomende merken en andere rechten van intellectuele eigendom zijn eigendom van Sanquin en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

4. Inhoud van derde sites

Deze website bevat verwijzingen (links) naar andere websites. Sanquin selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Sanquin kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van een verwijzing is voor risico van de gebruiker.

5. Privacy

Persoonsgegevens (informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres) die Sanquin via de website verkrijgt worden vastgelegd in een bestand. Dit bestand behandelt Sanquin vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving (o.a de Wet bescherming persoonsgegevens). Jouw gegevens worden niet aan derden voor commerciƫle doeleinden ter beschikking gesteld. Jouw gegevens worden wel ter beschikking gesteld aan Europdonor.

Als je op de website reageert worden jouw persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt worden, maar alleen in relatie tot leefjebucketlist.nl. De gegevens worden onder meer gebruikt voor de volgende doeleinden: het opslaan van de bucketlist, het versturen van gevraagde informatie en/of het beantwoorden van een reactie.

Sanquin maakt ook gebruik van een statistisch programma dat het bezoek en gebruik van de website registreert. De gegevens die Sanquin op die manier verkrijgt blijven anoniem.

6. E-mail

Informatie in e-mails verzonden door Sanquin is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Indien je een e-mailbericht ontvangt dat niet voor je bedoeld is, word je verzocht direct Sanquin hierover te informeren. Sanquin staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Aansprakelijkheid

Sanquin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie, dan wel voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de website. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.

8. Bevoegde jurisdictie

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden en het gebruik van deze website, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking. In geval van een geschil met betrekking tot een van deze onderdelen is uitsluitend de rechter te Amsterdam, Nederland bevoegd.

terug